Đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Khái quát về cơ thể người - Đề số 1

Số câu: 15 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Thông hiểu

Hệ cơ quan nào dưới đây có vai trò điều khiển và điều hòa hoạt động của các hệ cơ quan khác trong cơ thể ?

1. Hệ hô hấp

2. Hệ sinh dục

3. Hệ nội tiết

4. Hệ tiêu hóa

5. Hệ thần kinh

6. Hệ vận động


Câu 4 Thông hiểu

Trong cơ thể người, loại tế bào nào có kích thước dài nhất ?


Câu 5 Thông hiểu

Thành phần nào dưới đây cần cho hoạt động trao đổi chất của tế bào ?


Câu 6 Nhận biết
Câu 8 Thông hiểu

Nguyên tố hóa học nào dưới đây tham gia cấu tạo nên prôtêin, lipit, gluxit và cả axit nuclêic ?


Câu 10 Nhận biết

Trong cơ thể người có mấy loại mô chính ?


Câu 13 Thông hiểu

Khi nói về sự tạo thành xinap, nhận định nào dưới đây là đúng ?

1. Được tạo thành giữa đầu mút sợi trục của nơron này với đầu mút sợi nhánh của nơron khác

2. Được tạo thành giữa đầu mút sợi trục của nơron này với đầu mút sợi trục của nơron khác

3. Được tạo thành giữa đầu mút sợi nhánh của nơron này với đầu mút sợi nhánh của nơron khác

4. Được tạo thành giữa đầu mút sợi trục của nơron với cơ quan phản ứng


Câu 14 Vận dụng

Khi chúng ta bơi cật lực, hệ cơ quan nào dưới đây sẽ tăng cường độ hoạt động ?


Câu 15 Vận dụng

Dựa vào phân loại, em hãy cho biết mô nào dưới đây không được xếp cùng nhóm với các mô còn lại ?