Đề kiểm tra 15 phút chương 1: Chất - Nguyên tử - Phân tử - Đề số 2

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1: Chất - Nguyên tử - Phân tử

Bắt đầu làm bài
Câu 3 Vận dụng

Một nguyên tử có 17 electron, cấu tạo của nguyên tử đó có bao nhiêu lớp electron?


Câu 6 Vận dụng