Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Sử - Đề số 4

Số câu: 20 câu  Thời gian làm bài: 30 phút


Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ nội dung kiến thức lớp 7

tải về Tải về

Bắt đầu làm bài
Câu 5 Nhận biết

Để phục hồi và phát triển kinh tế nhà Trần có những chủ trương, biện pháp gì?


Câu 8 Nhận biết

Vua Mông Cổ đã sai tên tướng nào chỉ huy 3 vạn quân xâm lược Đại Việt?


Câu 9 Nhận biết

Khi nào xâm lược Đại Việt, quân xâm lược Mông Cổ bị chặn đánh đầu tiên tại đâu?


Câu 10 Nhận biết

Ai là người có công lớn trong việc tổ chức cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ?


Câu 11 Nhận biết

Để khuyến khích, chấn chỉnh lại việc học tập, thi cử Quang Trung đã


Câu 12 Nhận biết

Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ dựng cờ khởi nghĩa năm nào?


Câu 13 Nhận biết

 Nghĩa quân Tây Sơn hạ thành Quy Nhơn năm nào?


Câu 16 Nhận biết
Câu 17 Nhận biết

Kinh đô của triều Nguyễn đặt ở đâu?


Câu 18 Nhận biết

Sự nghiệp thống nhất đất nước của nghĩa quân Tây Sơn bước đầu được hoàn thành khi quân Tây Sơn


Câu 20 Thông hiểu

 Đâu là căn cứ đầu tiên của nghĩa quân Tây Sơn?