Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 5

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 5 đến chương 7

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Nhân vật lịch sử nào được mệnh danh là Trạng Lường?


Câu 3 Nhận biết

Vua Quang Trung đã chọn khu vực nào làm nơi đóng đô sau khi đánh bại giặc ngoại xâm?


Câu 4 Nhận biết

Thành phố cảng lớn nhất ở Đàng Trong vào thế kỉ XVII có tên là


Câu 8 Nhận biết

Nhân vật lịch sử nào tự xưng là Bình Nam Đại nguyên soái, khởi binh chiếm thành Phiên Anh (Gia Định)?

 


Câu 10 Thông hiểu
Câu 14 Nhận biết

Lấy của nhà giàu chia cho người nghèo” là khẩu hiệu của cuộc khởi nghĩa nào ở Đàng Ngoài trong thế kỉ XVIII?


Câu 16 Thông hiểu
Câu 17 Nhận biết

Đông Định Vương là tên hiệu của nhân vật lịch sử nào?


Câu 21 Vận dụng

Nội dung nào sau đây không phản ánh được sự hoàn thiện của bộ máy nhà nước thời Lê Thánh Tông so với thời Lý – Trần?


Câu 24 Vận dụng

Cho đoạn trích sau:

Đánh cho để dài tóc

Đánh cho để đen răng

Đánh cho nó chích luân bất phản

Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn

Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.

Đoạn hiểu dụ trên của vua Quang Trung không mang ý nghĩa gì?


Câu 28 Vận dụng cao