Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 3

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 5 đến chương 7

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Căn cứ chính của cuộc khởi nghĩa Phan Bá Vành thuộc khu vực nào?

 


Câu 2 Nhận biết

Lực lượng chính trị nào trong lịch sử Đại Việt đã lãnh đạo nhân dân đánh thắng 2 thế lực ngoại xâm?

 


Câu 5 Nhận biết
Câu 6 Thông hiểu
Câu 7 Nhận biết

Ai là người chỉ huy 29 vạn quân Thanh tiến vào xâm lược Đại Việt vào cuối năm 1788?


Câu 10 Nhận biết

Nhà Nguyễn ở đầu thế kỉ XIX có mối quan hệ như thế nào với nhà Thanh?


Câu 14 Nhận biết

Hội thề nào thể hiện tinh thần đoàn kết của các tướng lĩnh trong buổi đầu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

 


Câu 15 Nhận biết
Câu 18 Nhận biết

Khu vực nào là nơi tập trung nhiều ngành nghề thủ công nhất?


Câu 19 Thông hiểu
Câu 21 Thông hiểu

Việc xây dựng đất nước lấy việc dạy học làm đầu, tìm lẽ trị bình lấy việc tuyển nhân tài làm gốc

Câu nói trên thể hiện quan điểm gì của vua Quang Trung?


Câu 22 Vận dụng

Nghệ thuật quân sự nào của cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý đã được kế thừa và phát huy trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

 


Câu 24 Vận dụng

Nội dung nào sau đây phản ánh ý nghĩa quan trọng của các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài trong thế kỉ XVIII đến các cuộc khởi nghĩa ở Đàng Trong?


Câu 26 Vận dụng

Cho đoạn trích sau:

Đánh cho để dài tóc

Đánh cho để đen răng

Đánh cho nó chích luân bất phản

Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn

Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.

Đoạn hiểu dụ trên của vua Quang Trung không mang ý nghĩa gì?


Câu 27 Vận dụng

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nét đặc sắc của nghệ thuật nước ta cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX so với các thế kỉ trước đó?

 


Câu 28 Vận dụng cao

Công trình điêu khắc nào ở Bắc Ninh là minh chứng điển hình cho sự phát triển của nghệ thuật dân gian thế kỉ XVI đến XVIII?


Câu 29 Vận dụng cao

Vị trạng nguyên nào của Việt Nam nổi tiếng với bài toán cân voi của sứ thần Trung Quốc?


Câu 30 Vận dụng cao

Bình Dương, Bồ Bản vô Nghiêu Thuấn

Mục Dã, Minh Điều hữu Võ Thang”

Hai câu thơ trên là khẩu hiệu hành động của cuộc khởi nghĩa nào?