Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 5

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1 đến chương 5

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Nhận biết
Câu 3 Nhận biết

Đầu thần chưa rơi xuống, xin bệ hạ đừng lo” là câu nói của nhân vật lịch sử nào?

 


Câu 4 Nhận biết

Hội nghị Diên Hồng do nhà Trần tổ chức đã triệu tập những thành phần nào để bàn kế hoạch đánh giặc?

 


Câu 5 Nhận biết
Câu 6 Nhận biết
Câu 7 Nhận biết

Ai là người sáng lập nên nhà Lý vào năm 1009?

 


Câu 9 Nhận biết

Hội nghị nào biểu tượng của sự đoàn kết giữa triều Trần và nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mông- Nguyên?

 


Câu 11 Thông hiểu

Sự kiện nào dưới đây không minh chứng cho tinh thần dũng cảm của quân dân nhà Trần trước sức mạnh của quân Mông Cổ?

 


Câu 14 Nhận biết

Đâu là chính sách nổi bật của nhà Lý- Trần trong xây dựng quân đội?

 


Câu 16 Thông hiểu

Mô hình nhà nước được Ngô Quyền xây dựng sau khi lên ngôi theo thể chế

 


Câu 17 Thông hiểu
Câu 18 Thông hiểu

Biểu hiện nào cho thấy dưới thời Trần hoạt động sản xuất thủ công nghiệp đã bước đầu mang tính chuyên môn hóa?

 


Câu 19 Nhận biết
Câu 21 Nhận biết

Mục tiêu hướng tới của các thương nhân châu Âu trong các cuộc phát kiến địa lý là khu vực nào?

 


Câu 27 Vận dụng

Nhận xét nào sau đây không đúng khi đánh giá về các cuộc khởi nghĩa chống quân Minh (trước cuộc khởi nghĩa Lam Sơn)?


Câu 29 Vận dụng cao

“Phá cường địch, báo hoàng ân” dòng chữ thể hiện lòng yêu nước của người anh hùng nào?

 


Câu 30 Vận dụng cao

Nhà sư nào đã cải trang làm người lái đò chở sứ giả Lý Gác nhà Tống qua sông và là tác giả của 4 câu thơ dưới đây khi vua Lê Đại Hành hỏi về vận nước?

Vận nước như mây cuốn

Trời Nam mở thái bình

Vô vi trên điện các

Xứ xứ hết đao binh