Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 1

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1 đến chương 5

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Năm 1054, nhà Lý đã đổi tên nước là gì?

 


Câu 2 Nhận biết

Quân sĩ nhà Trần đã thích vào tay chữ gì tại Hội nghị Diên Hồng để thể hiện quyết tâm đánh giặc Mông- Nguyên?

 


Câu 5 Nhận biết
Câu 6 Nhận biết

Hội nghị nào biểu tượng của sự đoàn kết giữa triều Trần và nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mông- Nguyên?

 


Câu 7 Nhận biết

Phong cách nghệ thuật đa dạng, độc đáo của nhân dân thời Lý đánh dấu sự ra đời của nền văn hóa nào?


Câu 9 Nhận biết

Vị vua kiệt xuất của Vương triều Mô-gôn là ai?

 


Câu 10 Nhận biết

Cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của nông dân dưới ngọn cờ của tư sản chống phong kiến châu Âu là

 


Câu 12 Nhận biết
Câu 13 Nhận biết

Từ thế kỉ XVI đến XIX chế độ phong kiến phương Đông có điểm gì nổi bật?

 


Câu 14 Nhận biết

Tầng lớp nông nô trong xã hội phong kiến châu Âu xuất thân chủ yếu từ


Câu 16 Nhận biết
Câu 17 Thông hiểu

Kế sách đánh giặc xuyên suốt được nhà Trần sử dụng trong 3 lần kháng chiến chống Mông- Nguyên trong thời gian đầu là

 


Câu 24 Vận dụng

Hình thức tuyển chọn quan lại của nhà Lý có điểm gì mới so với các triều đại trước?


Câu 25 Vận dụng

Nghệ thuật “Tránh sức mạnh lúc ban mai, tranh thủ chiều tà” đã được quân dân nhà Trần vận dụng như thế nào trong cuộc kháng chiến chống Nguyên lần 2?

 


Câu 26 Vận dụng

Nghệ thuật quân sự nào sau đây không được quân dân nhà Trần sử dụng trong cuộc kháng chiến chống Mông- Nguyên thế kỉ XIII?

 


Câu 27 Vận dụng

Nhận xét nào sau đây không đúng khi đánh giá về các cuộc khởi nghĩa chống quân Minh (trước cuộc khởi nghĩa Lam Sơn)?


Câu 29 Vận dụng cao

Vào tuổi nhi đồng, vua thường cùng bọn trẻ con chăn trâu ngoài đồng. Bọn trẻ tự hiểu kiến thức không bằng vua, cùng nhau suy tôn ông làm trưởng. Phàm khi chơi đùa, thường bắt bọn chúng chéo tay làm kiệu khiêng và cầm hoa lau đi hai bên để rước như nghi trượng thiên tử.”

Đoạn trích trên gợi cho anh(chị) nhớ đến nhân vật lịch sử nào?

 


Câu 30 Vận dụng cao

Triều Trần đã sáng tạo ra một chế độ chính trị đặc biệt trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam là