Đề kiểm tra giữa kì 2 - Đề số 1

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Từ tuần 18 - 24

Bắt đầu làm bài