Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 5

Số câu: 20 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1 đến chương 3

Bắt đầu làm bài
Câu 3 Nhận biết

Đất nước nào là quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng?


Câu 4 Nhận biết
Câu 5 Nhận biết

Trước nguy cơ xâm lược của nhà Tống, Lý Thường Kiệt đã có chủ trương gì?

 


Câu 11 Nhận biết

Lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội thời Lý là

 


Câu 12 Nhận biết

Mục tiêu hướng tới của các thương nhân châu Âu trong các cuộc phát kiến địa lý là khu vực nào?

 


Câu 14 Nhận biết

Thời kì nào chứng kiến sự thống nhất, phục hưng và phát triển của miền Bắc Ấn Độ trên tất cả các lĩnh vực?

 


Câu 19 Vận dụng cao

Nhà sư nào đã cải trang làm người lái đò chở sứ giả Lý Gác nhà Tống qua sông và là tác giả của 4 câu thơ dưới đây khi vua Lê Đại Hành hỏi về vận nước?

Vận nước như mây cuốn

Trời Nam mở thái bình

Vô vi trên điện các

Xứ xứ hết đao binh