Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 1

Số câu: 20 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1 đến chương 3

Bắt đầu làm bài
Câu 4 Nhận biết

Quân đội của nhà Lý được phiên chế thành những bộ phận nào?

 


Câu 5 Nhận biết

Lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội thời Lý là

 


Câu 6 Nhận biết

Xã hội phong kiến châu Âu được hình thành dựa trên cơ sở của các tầng lớp nào?

 


Câu 9 Nhận biết

Đơn vị kinh tế chính trị cơ bản trong thời kì chế độ phong kiến phân quyền ở châu Âu là


Câu 10 Nhận biết

Thời kì nào chứng kiến sự thống nhất, phục hưng và phát triển của miền Bắc Ấn Độ trên tất cả các lĩnh vực?

 


Câu 11 Nhận biết
Câu 14 Nhận biết
Câu 19 Vận dụng cao

Đâu không phải là các hình thức địa tô được áp dụng trong thời kì phong kiến