Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 01

Số câu: 25 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Ôn tập toàn bộ nội dung chương 1

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Chiếu một chùm sáng song song lên một gương cầu lồi, ta thu được một chùm sáng phản xạ có tính chất:


Câu 4 Nhận biết

Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm, ta thu được một chùm tia phản xạ có tính chất nào dưới đây?


Câu 6 Thông hiểu

Hình vẽ nào sau đây mô tả đúng định luật phản xạ ánh sáng?


Câu 8 Nhận biết

Chọn đáp án đúng:

Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng …….khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương


Câu 11 Thông hiểu
Câu 16 Thông hiểu
Câu 18 Vận dụng

Một tia sáng \(SI\) truyền theo phương hợp mới mặt phẳng nằm ngang một góc \({50^0}\). Hỏi phải đặt gương phẳng hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc bao nhiêu để tia phản xạ có phương nằm ngang.


Câu 19 Vận dụng

Một tia sáng chiếu tới gương phẳng và hợp với mặt gương một góc \({30^0}\) thì góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ là:


Câu 21 Vận dụng

Một vật sáng AB đặt trước gương phẳng như hình. Góc tạo bởi vật và mặt gương bằng \({60^0}\). Góc tạo bởi ảnh và mặt gương là:


Câu 22 Vận dụng

Trong các hình vẽ dưới đây, AB là một mũi tên, A’B’ là ảnh của AB do gương phẳng tạo ra. Hình nào sau đây vẽ đúng.


Câu 23 Vận dụng

Một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng OM như hình:

Khi cho gương quay một góc \(\alpha  = {20^0}\) quanh O thì ảnh của S di chuyển, Đoạn đường OS’ quay được một góc bằng bao nhiêu?


Câu 24 Vận dụng

Chiếu chùm ánh sáng phân kì vào gương A và nhận được các tia phản xạ như hình sau:

Gương A là:


Câu 25 Vận dụng cao

Tia sáng Mặt Trời chiếu xiên hợp với mặt ngang một góc \({36^0}\) đến gặp gương phẳng cho tia phản xạ có phương thẳng đứng xuống dưới. Góc hợp bởi mặt gương và đường thẳng đứng là: