Đề kiểm tra 45 phút chương 4: Biểu thức đại số - Đề số 1

Số câu: 24 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ chương 4: Biểu thức đại số

Bắt đầu làm bài