Đề kiểm tra 45 phút chương 3: Thống kê - Đề số 1

Số câu: 23 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ chương 3: Thống kê

Bắt đầu làm bài