Đề kiểm tra 15 phút lần 2 học kì 2 - Đề số 2

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 6

Bắt đầu làm bài
Câu 3 Thông hiểu
Câu 5 Nhận biết

Ai là người chỉ huy 29 vạn quân Thanh tiến vào xâm lược Đại Việt vào cuối năm 1788?


Câu 6 Nhận biết

Đông Định Vương là tên hiệu của nhân vật lịch sử nào?


Câu 8 Vận dụng
Câu 9 Vận dụng

Phong trào Tây Sơn có điểm gì khác với với các cuộc khởi nghĩa nông dân trước đó?