Đề kiểm tra 15 phút lần 2 học kì 2 - Đề số 1

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 6

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Trận đánh nào quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Xiêm (1785)?


Câu 6 Nhận biết

Nước Nam từ khi có đế có vương đến nay, chưa bao giờ thấy ông vua nào luồn cúi đê hèn như vậy”. Câu nói trên muốn nhắc đến vị vua nào?


Câu 10 Vận dụng cao