Đề kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 2 - Đề số 3

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 5

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Chính quyền phong kiến ở Việt Nam được hoàn thiện nhất dưới thời vua nào?


Câu 4 Nhận biết

Để khuyến khích sản xuất nông nghiệp phát triển, nhà Lê sơ đã ban hành chính sách gì về ruộng đất?


Câu 5 Thông hiểu
Câu 6 Nhận biết

Hội thề nào thể hiện tinh thần đoàn kết của các tướng lĩnh trong buổi đầu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

 


Câu 8 Vận dụng

Nghệ thuật quân sự nào của cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý đã được kế thừa và phát huy trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

 


Câu 10 Vận dụng cao

Vị trạng nguyên nào của Việt Nam nổi tiếng với bài toán cân voi của sứ thần Trung Quốc?