Đề kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 2 - Đề số 2

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 5

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Thông hiểu

Nhà Lê sơ không thực hiện giải pháp nào để khuyến khích sự phục hồi và phát triển của sản xuất nông nghiệp?


Câu 4 Nhận biết

Chế độ khoa cử thời Lê sơ phát triển thịnh nhất dưới triều vua nào?


Câu 5 Thông hiểu

Xã hội Đại Việt trong thế kỉ X đến XV được chia thành những bộ phận nào?


Câu 7 Nhận biết

Ai là người đã đưa ra ý tưởng chuyển địa bàn hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn từ Thanh Hóa vào Nghệ An?

 


Câu 9 Vận dụng

Việc sử dụng khoa cử làm con đường chủ yếu lựa chọn quan lại tạo đã ra biến đổi gì cho nhà nước phong kiến thời Lê sơ?