Đề kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 1 - Đề số 2

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Từ thế kỉ XVI đến XIX chế độ phong kiến phương Đông có điểm gì nổi bật?

 


Câu 2 Nhận biết

Cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của nông dân dưới ngọn cờ của tư sản chống phong kiến châu Âu là

 


Câu 10 Vận dụng cao

Nhà thiên văn học nào lần đầu tiên đưa ra được thuyết địa nhật tâm thay cho thuyết địa tâm của giáo hội Kitô?