Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 - Đề số 02

Số câu: 12 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Ôn tập từ bài C1 đến C5

Bắt đầu làm bài
Câu 6 Nhận biết
Câu 10 Thông hiểu

Chọn câu trả lời đúng

Một quả cầu A có điện tích dương, quả cầu B trung hòa về điện. Khi đưa hai quả cầu lại gần nhau thì:


Câu 12 Vận dụng

Một mạch điện được mắc như sau:

Sơ đồ mạch điện nào sau đây tương đương với mạch điện trên: