Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 - Đề số 03

Số câu: 12 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Ôn tập từ bài A1 đến A5

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Hiện tượng ánh sáng khi gặp mặt gương phẳng bị hắt lại theo một hướng xác định là hiện tượng:


Câu 2 Nhận biết

Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng:


Câu 6 Thông hiểu

Trong các vật thể sau đây mà em nhìn thấy trong lớp học, vật thể nào được gọi là vật sáng?


Câu 9 Vận dụng

Một tia sáng \(SI\) truyền theo phương hợp mới mặt phẳng nằm ngang một góc \({50^0}\). Hỏi phải đặt gương phẳng hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc bao nhiêu để tia phản xạ có phương nằm ngang.


Câu 11 Vận dụng

Trên hình vẽ, S là điểm sáng, S’ là ảnh. Vẽ hai tia tới từ S đến hai mép gương phẳng, vẽ tiếp hai tia phản xạ tại đó. Muốn quan sát thấy ảnh ảo S’ trong gương thì mắt phải đặt ở những điểm nào? (Vùng quan sát ảnh S’)


Câu 12 Vận dụng cao

Tia sáng Mặt Trời chiếu xiên hợp với mặt ngang một góc \({36^0}\) đến gặp gương phẳng cho tia phản xạ có phương thẳng đứng xuống dưới. Góc hợp bởi mặt gương và đường thẳng đứng là: