Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 - Đề số 02

Số câu: 12 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Ôn tập từ bài A1 đến A5

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Thông hiểu
Câu 2 Thông hiểu
Câu 4 Nhận biết

Trong hiện tượng phản xạ toàn phần:

Tia \(SI\) được gọi là:


Câu 10 Vận dụng

Một tia sáng \(SI\) truyền theo phương hợp mới mặt phẳng nằm ngang một góc \({50^0}\). Hỏi phải đặt gương phẳng hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc bao nhiêu để tia phản xạ có phương nằm ngang.


Câu 11 Vận dụng

Một tia sáng chiếu tới gương phẳng và hợp với mặt gương một góc \({30^0}\) thì góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ là:


Câu 12 Vận dụng

Em hãy cho biết vị trí tạo ảnh ảo của điểm S khi phản xạ trên gương M trong hình sau: