Đề kiểm tra 15 phút HK 2 - Đề số 1

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Tuần 18 - 19

Bắt đầu làm bài