Đề kiểm tra 15 phút HK 1 - Đề số 4

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Tuần 10 - 12

Bắt đầu làm bài