Đề kiểm tra 15 phút chương 6: Tam giác - Đề số 2

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Từ bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác đến bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác

Bắt đầu làm bài