Đề kiểm tra học kỳ I - Đề số 2

Số câu: 40 câu  Thời gian làm bài: 90 phút


Phạm vi kiểm tra: Ôn tập từ bài " giới thiệu về khoa học tự nhiên" đến bài "sự đa dạng về chất"

Bắt đầu làm bài