Đề kiểm tra học kì 1- đề số 3

Số câu: 40 câu  Thời gian làm bài: 90 phút


Phạm vi kiểm tra: Ôn tập các bài Mở đầu đến bài Vi khuẩn

Bắt đầu làm bài