Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 4

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Từ bài 1 - 3

Bắt đầu làm bài