Đề kiểm tra giữa học kỳ I - Đề số 4

Số câu: 40 câu  Thời gian làm bài: 60 phút


Phạm vi kiểm tra: Ôn tập các chương 1,2,3

Bắt đầu làm bài