Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 3

Số câu: 40 câu  Thời gian làm bài: 60 phút


Phạm vi kiểm tra: Ôn tập các bài chủ đề mở đầu,1,2,3,4

Bắt đầu làm bài