Đề kiểm tra 15 phút HK1 - Đề số 4

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Ôn tập các bài chủ đề 1

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Đâu là dụng cụ đùng để đo khối lượng


Câu 2 Thông hiểu
Câu 3 Thông hiểu

Bộ phận nào của kính lúp được sử dụng để bảo vệ kính


Câu 5 Thông hiểu

Nghiên cứu sự nảy mầm của hạt là hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nào


Câu 9 Vận dụng

Điều gì xảy ra khi đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ, đặt bình chia độ không thẳng đứng


Câu 10 Vận dụng cao

Kí hiệu 10X, 40X, 100X là của bộ phân nào :