Đề kiểm tra 15 phút HK1 - Đề số 1

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Ôn tập các bài chủ đề mở đầu

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Đâu là dụng cụ dùng để đo chiều dài


Câu 2 Nhận biết

Kính hiển vi quang học có độ phóng đại lớn nhất là :


Câu 4 Thông hiểu

Bộ phận nào của kính lúp được sử dụng để bảo vệ kính


Câu 5 Thông hiểu

Vật nào dưới đây, chỉ có thể quan sát được bằng kính hiển vi


Câu 7 Nhận biết

Lĩnh vực nào sau đây không phải đối tượng nghiên cứu của khoa học tự nhiên :


Câu 9 Vận dụng

Để điều chỉnh độ phóng đại, người ta thay đổi bộ phận nào