Đề kiểm tra 15 phút HK 1 - Đề số 3

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Bài 3: Vẻ đẹp quê hương

Bắt đầu làm bài