Đề kiểm tra 15 phút HK 1 - Đề số 2

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Bài 2: Miền cổ tích

Bắt đầu làm bài