Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 1

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 60 phút


Phạm vi kiểm tra: Từ chương 3 đến chương 5

Bắt đầu làm bài