Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 1

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 60 phút


Phạm vi kiểm tra: Từ tuần 28 đến tuần 35

Bắt đầu làm bài