Đề kiểm tra giữa học kì 2 - Đề số 1

Số câu: 39 câu  Thời gian làm bài: 60 phút


Phạm vi kiểm tra: Tuần 19 đến tuần 25

Bắt đầu làm bài