Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 2

Số câu: 40 câu  Thời gian làm bài: 60 phút


Phạm vi kiểm tra: Tuần 1 đến tuần 10

Bắt đầu làm bài