Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 1

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1 đến chương 6

Bắt đầu làm bài