Đề kiểm tra 15 phút HK II - Đề số 4

Số câu: 15 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Tuần 25, 26, 27

Bắt đầu làm bài