Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm - Đề số 5

Số câu: 40 câu  Thời gian làm bài: 50 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 2, 3 lớp 10 và chương 1 lớp 11

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Thông hiểu

Xã hội nguyên thủy trên đất nước Việt Nam phát triển lên giai đoạn công xã thị tộc tương ứng với sự xuất hiện của


Câu 2 Thông hiểu

Sau cải cách của vua Rama V, thể chế chính trị ở Xiêm đã có sự biến đổi đổi như thế nào?


Câu 3 Thông hiểu

Nam quốc sơn hà Nam đế cư

Tiệt nhiên định phận tạo thiên thư

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư”

Bài thơ trên không mang ý nghĩa nào sau đây?

 


Câu 5 Nhận biết

Trước khi bị biến thành thuộc địa của thực dân Pháp, Campuchia là vùng ảnh hưởng của nước nào?


Câu 7 Nhận biết

Từ đầu thế kỉ XX, Mĩ đã thực hiện chính sách đối ngoại gì với các nước Mĩ Latinh?


Câu 8 Nhận biết

Từ tháng 5-1864 đến tháng 7-1876, Quốc tế thứ nhất đã tiến hành bao nhiêu kì đại hội?

 


Câu 9 Thông hiểu
Câu 10 Nhận biết

Câu thơ: “Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn; Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ” (Bình Ngô đại cáo – Nguyễn Trãi) thể hiện điều gì?

 


Câu 11 Nhận biết

Dấu tích của Người tối cổ ở Việt Nam có niên đại cách nay bao nhiêu năm?


Câu 14 Nhận biết

Trong những năm 1649- 1653, nước Anh theo thể chế chính trị gì?

 


Câu 17 Nhận biết

Câu thơ: “Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn/ Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ” (Bình Ngô đại cáo – Nguyễn Trãi) thể hiện điều gì?


Câu 21 Nhận biết

Đến giữa thế kỉ XIX, nước thực dân nào đã hoàn thành việc xâm lược và thiết lập sự thống trị ở In-đô-nê-xi-a?


Câu 22 Nhận biết
Câu 23 Nhận biết

Sau khi chiến thắng quân Thanh, Nguyễn Huệ xây dựng chính quyền mới và thống trị vùng đất nào?

 


Câu 27 Nhận biết
Câu 28 Nhận biết

Giai cấp nào trong xã hội Pháp có tiềm lực kinh tế nhưng không có địa vị chính trị tương xứng?

 


Câu 30 Vận dụng

Ý nào sau đây không phản ánh điểm giống nhau trong chính sách thống trị của chủ nghĩa thực dân phương Tây ở châu Phi và châu Á?


Câu 33 Vận dụng
Câu 38 Vận dụng cao
Câu 39 Vận dụng cao

 “Những vấn đề lớn của thời đại sẽ được giải quyết không phải bằng diễn văn hoặc bằng số phiếu bầu của đa số, mà bằng sắt và máu

Câu nói trên là của nhân vật lịch sử nào?

 


Câu 40 Vận dụng cao

Đầu thần chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo” là câu nói của nhân vật lịch sử nào?