Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 1

Số câu: 34 câu  Thời gian làm bài: 60 phút


Phạm vi kiểm tra: Unit 6 -10

Bắt đầu làm bài