Đề kiểm tra học kì 1 - Đề 1

Số câu: 33 câu  Thời gian làm bài: 60 phút


Phạm vi kiểm tra: Unit 1 - 5

Bắt đầu làm bài