Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 2

Số câu: 40 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Unit 1,2,3

Bắt đầu làm bài