Đề kiểm tra giữa học kì 2 - Đề số 4

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 6 và 7

Bắt đầu làm bài