Đề kiểm tra 15p kì 1 - đề số 5

Số câu: 12 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Unit 3

Bắt đầu làm bài