Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 lần 2 - Đề số 4

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Trung Quốc và Đông Nam Á

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Kiểu khí hậu nào sau đây làm cho miền Tây Trung Quốc có nhiều hoang mạc, bán hoang mạc?


Câu 2 Nhận biết

Quốc gia có GDP/ người cao nhất trong số các quốc gia thuộc Đông Nam Á sau đây là


Câu 4 Thông hiểu

Cho đến năm 2015, nước nào trong khu vực Đông Nam Á chưa gia nhập ASEAN?


Câu 6 Thông hiểu

Với đặc điểm “Lãnh thổ trải dài từ khoảng 200B tới 530B và khoảng 730Đ tới 1350Đ, giáp 14 nước, Trung Quốc có thuận lợi cơ bản về mặt  kinh tế - xã hội là


Câu 7 Nhận biết
Câu 8 Nhận biết
Câu 9 Vận dụng

Nguyên nhân quan trọng nhất khiến chăn nuôi chưa trở thành ngành chính trong sản xuất nông nghiệp ở các nước Đông Nam Á là