Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 lần 2 - Đề số 1

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Trung Quốc và Đông Nam Á

Bắt đầu làm bài
Câu 8 Nhận biết

Kiểu khí hậu nào sau đây làm cho miền Tây Trung Quốc có nhiều hoang mạc, bán hoang mạc?


Câu 10 Vận dụng cao