Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 lần 1 - Đề số 2

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: LB Nga (kinh tế) và Nhật Bản

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Chăn nuôi ở Nhật Bản phát triển theo hình thức


Câu 2 Nhận biết

Ý nào sau đây là điều kiện thuận lợi nhất trong sản xuất nông nghiệp của Liên Bang Nga?


Câu 3 Thông hiểu
Câu 6 Nhận biết

Quần đảo Nhật Bản nằm ở khu vực nào dưới đây?


Câu 8 Nhận biết

Ngành đóng vai trò xương sống của nền kinh tế Liên Bang Nga là


Câu 10 Vận dụng cao

Diễn đàn kinh tế được tổ chức nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư ở vùng Viễn Đông của Liên Bang Nga, biến khu vực này thành trung tâm kinh tế châu Á là