Đề kiểm tra 15 phút HK I - Đề số 5

Số câu: 15 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Tuần 11, 12, 14

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Thông hiểu

Phán mọc sừng có mối quan hệ như thế nào với người quá cố?


Câu 3 Nhận biết

Vũ Trọng Phụng mắc phải căn bệnh gì?


Câu 4 Nhận biết

Đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia” được trích từ tiểu thuyết nào?


Câu 14 Thông hiểu

Ông Văn Minh có mối quan hệ như thế nào với người quá cố?


Câu 15 Nhận biết

Chi tiết: “Với một đám ma theo cả lối Ta, Tàu, Tây, có kiệu bát cống, lợn quay đi lọng, có đến lốc bốc xoảng và bú – dích, và vòng hoa, có đến ba trăm câu đối, vài ba trăm người đi đưa” thể hiện: