Đề kiểm tra 15 phút HK I - Đề số 4

Số câu: 15 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Tuần 8, 9, 10

Bắt đầu làm bài